top of page

ร่วมงานกับเรา

ดูตำแหน่งงานที่ว่างพร้อมสมัครได้แล้ววันนี้

Project Manager

คุณสมบัติ

 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้

 • ชื่นชอบในการเรียนรู้เกี่ยวกับจิตวิทยา

 • มีพื้นฐานความเข้าใจในการบริหารจัดการธุรกิจ เช่น ทำ Business Model Canvas ได้

 • มีประสบการณ์ในการจัดฝึกอบรมหรือการจัดการโครงการอย่างน้อย 1 ปี

 • มีทักษะในการวางแผนและการบริหารจัดการ

 • มีความรับผิดชอบ

 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา

 • ทักษะการติดต่อสื่อสารและการจัดการ:กล้าสื่อสารอุปสรรคที่พบในงาน, เล่าถ่ายทอดความคิดหรือไอเดียของตัวเองได้

ลักษณะงาน

 • จัดทำรายละเอียดโครงการตามแผนงานขององค์กร

 • วางแผนและบริหารจัดการโครงการให้ตรงตามวัตถุประสงค์

 • ประสานงานที่รับผิดชอบให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงที่สุด

 • ติดตามประเมินผลโครงการ พร้อมทำรายงานสรุปโครงการ

 • จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ เช่น แผนงานโครงการ ข้อเสนอโครงการ เอกสารการประชุม เป็นต้น

 • จดบันทึก จัดทำสรุปประชุม รายงานการประชุม และรายงานอื่น ๆ

 • ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

cheerful-korean-business-lady-posing-office-with-crossed-arms_edited.jpg
psychologist-cute-young-professional-brunette-lady-providing-online-sessions-glasses_edite

Psychologist intern / Parttime

คุณสมบัติ

 • กำลังศึกษาอยู่ในหลักสูตรจิตวิทยา (เน้นสาขาจิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ) ระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 3 ขึ้นไป

 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา

 • มีวุฒิภาวะในการทำงาน

 • ทักษะการติดต่อสื่อสารและการจัดการ:กล้าสื่อสารอุปสรรคที่พบในงาน, เล่าถ่ายทอดความคิดหรือไอเดียของตัวเองได้

ลักษณะงาน

 • ศึกษาค้นคว้างานวิจัยด้านจิตวิทยา

 • เขียนบทความจิตวิทยา

 • นำเสนอและให้ข้อเสนอแนะข้อมูลและเนื้อหาทางจิตวิทยาให้ทีมงาน

 • สนับสนุนการจัดฝึกอบรมด้านจิตวิทยา

 • ติดต่อประสานงานภายในองค์กร และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 • ทำงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Graphic Designer Internship

คุณสมบัติ

 • ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

 • มีทักษะในการออกแบบภาพ Graphic ลง Social Media

 • เข้าใจ Algorithm ของ Social Media แต่ละ Platform

 • มีความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหา

 • มีวุฒิภาวะในการทำงาน

 • ทักษะการติดต่อสื่อสารและการจัดการ:กล้าสื่อสารอุปสรรคที่พบในงาน, เล่าถ่ายทอดความคิดหรือไอเดียของตัวเองได้ ตัวอย่าง: หัวหน้างาน Assign งานเกิน Scope งานของ Graphic Designer เช่นให้ตัดต่อ VDO สามารถชี้แจงหรือต่อรองได้

ลักษณะงาน

 • ออกแบบงาน Graphic ประกอบ Content ให้ตรงตาม CI องค์กรลง Social Media

stylish-fair-haired-girl-using-tablet-after-photoshoot-sitting-table-with-computer-camera-
bottom of page